Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná umelecká škola
Adresa školyŠkolská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
Telefón+421 566350 242
E-mailzuscierna@gmail.com
WWW stránkazuscnt.edupage.org
ZriaďovateľMesto Čierna nad Tisou

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefón
RiaditeľChomová Eva, DiS. art.0907 682 670
ZRŠSlatinová Dorota 
ZRŠIng. Szűcsová Iveta0907 977 529
ZRŠGaspariková Júlia 

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaPaedDr. Csanaková Viktória 
pedagogickí zamestnanciPuškášová Lidia, DiS. art. 
   
ostatní zamestnanciIng. Szűcsová Iveta 
   
zástupcovia rodičovFeketeová Helena 
 Proščáková Anita 
   
zástupca zriaďovateľaIng. Štefan Popovič 
 Kovér Zoltán 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy:

k 15.09.2017: 127 žiakov, počet tried:8

k 01.02.2018: 127 žiakov (vystúpili VO - 2 žiaci, pristúpili HO - 2 žiaci)

k 30.06.2018: 124 žiakov (vystúpili HO - 2 žiaci, VO-1 žiak)

Kontrahujúci žiaci: 9 žiaci (HO - 8 žiaci, VO - 1 žiak)

Absolventi ISCED 1B: 5 žiakov HO, 8 žiakov VO

Absolventi ISCED 2B: 6 žiakov HO, 2 žiaci VO

II. stupeň: 1 žiak HO

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaDECDIZFTGGRFGITHUSKEYKLRHZFHSUHSHOHLHUNIKOH
Antlová    1  11   1,08  
Csanaková111            
Choma    11 1    1 1
Chomová    1 11,33    1,33  
Jesztrebyová    1,151 1    1,45 1
Kissová       1,06    1,14  
Nagyová      11    1,25  
Puškášová     111,251   1,33  

TriedaKZSKEBMLBMPAPRFSAXSIVSprŠHNKVSJVSUZBS
Antlová            
Csanaková 111     1  
Choma      1     
Chomová      1     
Jesztrebyová            
Kissová            
Nagyová            
Puškášová      1     

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
Antlová171304
Csanaková292801
Choma11803
Chomová141400
Jesztrebyová131300
Kissová181701
Nagyová4400
Puškášová181602

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Antlová17786,29786,2900,00
Bajzák000,0000,0000,00
Csanaková2960621,9860621,9800,00
Choma11364,79364,7900,00
Chomová14906,68906,6800,00
Jesztrebyová13474,53474,5300,00
Kissová181438,951438,9500,00
Nagyová45714,255714,2500,00
Nový000,0000,0000,00
Puškášová181137,061137,0600,00

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP5   
DPP    
Znížený úväzok31  
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov268
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
    
spolu268

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
Aktualizačné vzdelávanie 1
1. atestácia2 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

V našom každodennom živote - naša škola sa venuje osobitnou starostlivosť každému žiakovi, jeho zameraniu a individuálnym schopnostiam podľa nového školského vzdelávacieho programu. Každému žiakovi poskytujeme možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorom zo študijných odborov, čim mu umožňujeme pripraviť sa na umelecké vzdelávanie vyššieho stupňa.

1. Vesmír očami detí - Trebišov Miriam Kmeťová a Réka Szabóová - výstava práce v Múzeu a Kultúrnom centre Južného zemplína v Trebišove

2. Medzinárodná huslová súťaž v Sátoraljaújhelyi Sonja Antoniette Dubik - čestné uznanie

Gustáv Choma - čestné uznanie

3. Zemplín POP 2018 - Michalovce Gasparíková Sabína - strieborné pásmo

Dalma Georgina Pappová - bronzové pásmo

Regina Kovácsová - bronzové pásmo

Gustáv Choma - bronzové pásmo

Tatiana Baloghová - čestné uznanie

4. Košice STAR Gaspariková Sabína - 1. miesto

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Prezentácie školy na verejnosti :

- október 2017 Výstava obrazov pani Bc. Kataríny Brezovej

- november 2017 Koncert z príležitosti mesiaca Úcty k starším

- november 2017 Sviatok múzeí v kaštieli Sennyeiovcov - koncert v obci Biel

- december 2017 Adventný koncert

- december 2017 Vianočný koncert pod záštitou Mesta Čierna nad Tisou

- január 2018 Módna prehliadka dielne MOMO Kreatív

- február 2018 Súťaž populárnych piesní - Košice star

- marec 2018 Koncert z príležitosti osláv Dňa učiteľov

- marec 2018 Výstava prác žiakov ZUŠ - Vesmír očami detí

- apríl 2018 Výchovný koncert pre MŠ a ZŠ Čierna nad Tisou

- apríl 2018 Súťaž populárnych piesní - Zemplín POP

- máj 2018 Verejný koncert z príležitosti Dňa matiek (aj v okolitých obciach)

- máj 2018 Medzinárodná huslová súťaž v Sátoraljaújhelyi

- jún 2018 Absolventský koncert

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé - 0

B) Krátkodobé -1

Projekt - AMV - Aktivizujúce metódy vo výchove. Projekt je zameraný na efektívne využívanie aktivizujúcich metód vo

výchove, moderné digitálne technológie a špecialne interaktívne digitálne pomôcky pre pedagógov.

C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty: 0

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2017/2018 na našej škole neprebehla kontrola Štátnej školskej inšpekcie.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie:

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

ZUŠ sídli v budove ZŠ s VJS. Základná škola je dvojposchodová a v budove sú vyčlenené priestory pre ZUŠ na

prízemí v novej časti budovy. Pre výchovno-vzdelávací proces využívame 8 učební.

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami:

Doteraz využívané učebné pomôcky sú zastaralé, postupne sa inovuje učebnica hudobnej náuky, chýba učebňa IKT.

- potreby a pripravované plány:

Zlepšiť materiálne vybavenie školy: zakúpenie hudobných nástrojov pre strunové a dychové oddelenie, pre výtvarnú

výchovu zakúpiť keramickú pec.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácia od zriaďovateľa na mzdy, odvody a prevádzku v školskom roku 2017/2018 bolo vo výške 115 530,00€.

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť v školskom roku 2017/2018 bolo vo výške 7 558,00 €.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených na štúdium na žiaka v ZUŠ zriadenej mestom Čierna nad Tisou za žiaka je určená na základe Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou nasledovne:

- hudobný odbor - individuálne - 6,50 €

- výtvarný odbor - skupinové - 4,50 €

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- postavenie školy v rámci regiónu

- úzka spolupráca so školami a miestnymi inštitúciami

- podiel školy na kultúrnom rozvoji mesta a regiónu

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- vybavenosť školy prostriedkami didaktickej techniky

Návrh opatrení:

- zvýšenú pozornosť venovať ochrane doteraz nadobudnutého vnútorného vybavenia učební.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Základná umelecká škola poskytuje po absolvovaní možnosť ďalej pokračovať v štúdiu na školách umelecko-pedagogického zamerania (konzervatórium, stredná umelecká škola, vysokoškolské štúdium pedagogicko-umeleckého zamerania). Absolventi ZUŠ sú amatérskymi umelcami, ktorí sú schopní tvoriť a prijímať umenie.

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Škola bude i naďalej poskytovať rodičovi kvalitné služby v rámci výchovy a vzdelávania. Budeme i naďalej organizovať koncerty a verejné vystúpenia žiakov. Od rodičov očakávame, že i naďalej budú spolupracovať so školou, podporovať jej hlavné ciele, pomáhať škole, podieľať sa na realizácii cieľov.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Naša škola bude naďalej spolupracovať s farskými úradmi, obecnými úradmi, školskými inštitúciami na zabezpečenie verejných a výchovných koncertov. Škola sa každoročne zúčastňuje aktivít usporiadaných mestom Čierna nad Tisou (súťaž v pečení klobás, súťaž vo varení guláša).

Záver

Vypracoval: Eva Chomová, DiS. art.

V Čiernej nad Tisou, 25. júna 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 29. júna 2018

Vyjadrenie rady školy

Správa prerokovaná v rade školy dňa: 18. októbra 2018

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola
    Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 566350 242

Fotogaléria