Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná umelecká škola
Adresa školyŠkolská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
Telefón+421 566350 242
E-mailzuscierna@gmail.com
WWW stránkazuscnt.edupage.org
ZriaďovateľMesto Čierna nad Tisou

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefón
RiaditeľChomová Eva, DiS. art.0907 682 670
ZRŠSlatinová Dorota 
ZRŠIng. Szűcsová Iveta0907 977 529
ZRŠGašpariková Sabina 

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaPaedDr. Csanaková Viktória 
pedagogickí zamestnanciSoltészová Lidia, DiS. art. 
   
ostatní zamestnanciIng. Szűcsová Iveta 
   
zástupcovia rodičovFeketeová Helena 
 Proščáková Anita 
   
zástupca zriaďovateľaIng. Štefan Popovič 
 Kovér Zoltán 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy:

k 15.09.2016: 141 žiakov, počet tried:8

k 01.02.2017: 136 žiakov (vystúpili HO - 3 žiaci, VO - 1 žiak)

k 30.06.2017: 132 žiakov (vystúpili HO - 4 žiaci)

Kontrahujúci žiaci: 4 žiaci (HO - 2 žiaci, VO - 2 žiaci)

Absolventi ISCED 1B: 7 žiakov HO, 2 žiaci VO

Absolventi ISCED 2B: 9 žiakov HO, 1 žiak VO

II. stupeň: 1 žiak VO


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried0000000000
počet žiakov6733232110000145
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaDECGRFGITHUSKEYKLRHZFHSUHSHOHLHUNIKZSKEBMLB
Antlová  1  11   1 1  
Bajzák  11 1 1  1    
Csanaková1,03            1,031,03
Choma  11 1 1  1    
Chomová  1 11,08    1,17    
Jesztrebyová               
Kissová     1,08    1,17 1  
Nagyová    11    1,5 1  
Soltészová  111111  1 1  

TriedaMPAPRFSAXSIVSprŠHNKVSUZBS
Antlová        
Bajzák        
Csanaková1,03     1 
Choma        
Chomová   1    
Jesztrebyová        
Kissová        
Nagyová        
Soltészová   1    

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
Antlová151500
Bajzák101000
Csanaková333300
Choma9900
Chomová171700
Jesztrebyová0000
Kissová181800
Nagyová6600
Soltészová191900

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Antlová15422,87422,8700,00
Bajzák10535,30535,3000,00
Csanaková3364019,9264019,9200,00
Choma9333,67333,6700,00
Chomová17804,71804,7100,00
Jesztrebyová000,0000,0000,00
Kissová181126,221126,2200,00
Nagyová6528,67528,6700,00
Soltészová19904,74904,7400,00

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP5   
DPP    
Znížený úväzok31  
ZPS    
Na dohodu1   

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov369
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
    
spolu369

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
Aktualizačné vzdelávanie1 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

V našom každodennom živote - naša škola sa venuje osobitnou starostlivosť každému žiakovi, jeho zameraniu a individuálnym schopnostiam podľa nového školského vzdelávacieho programu. Každému žiakovi poskytujeme možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorom zo študijných odborov, čim mu umožňujeme pripraviť sa na umelecké vzdelávanie vyššieho stupňa.

1. Vesmír očami detí - Trebišov Jannis Choma - ocenenie

2. Súťažná prehliadka v hre na dych. nástrojoch Spišská Nová Ves

Ocenenie vo všetkých 3 pásmach: Bálintová Kamila

Palková Sarah

Pituková Laura

Világiová Boglárka

Bálintová Štefánia

3. Zemplín POP 2017 - Michalovce Gašparíková Sabina - strieborné pásmo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Prezentácie školy na verejnosti :

- október 2016 Koncert z príležitosti mesiaca Úcty k starším

- november 2016 Sviatok múzeí v kaštieli Sennyeiovcov - koncert v obci Biel

- december 2016 Mikulášsky koncert

- december 2016 Vianočný koncert

- marec 2017 Koncert z príležitosti osláv Dňa učiteľov

- apríl 2017 Výchovný koncert pre MŠ

- máj 2017 Verejný koncert z príležitosti Dňa matiek (aj v okolitých obciach)

- jún 2017 Absolventský koncert

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé - 0

B) Krátkodobé -1

Projekt - AMV - Aktivizujúce metódy vo výchove. Projekt je zameraný na efektívne využívanie aktivizujúcich metód vo

výchove, moderné digitálne technológie a špecialne interaktívne digitálne pomôcky pre pedagógov.

C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty: 0

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2016/2017 na našej škole neprebehla kontrola Štátnej školskej inšpekcie.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie:

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

ZUŠ sídli v budove ZŠ s VJS. Základná škola je dvojposchodová a v budove sú vyčlenené priestory pre ZUŠ na

prízemí v novej časti budovy. Pre výchovno-vzdelávací proces využívame 8 učební.

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami:

Doteraz využívané učebné pomôcky sú zastaralé, postupne sa inovuje učebnica hudobnej náuky, chýba učebňa IKT.

- potreby a pripravované plány:

Zlepšiť materiálne vybavenie školy: zakúpenie hudobných nástrojov pre strunové a dychové oddelenie, pre výtvarnú

výchovu zakúpiť keramickú pec.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácia od zriaďovateľa na mzdy, odvody a prevádzku v školskom roku 2016/2017 bolo vo výške 106 871,10 €.

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť v školskom roku 2016/2017 bolo vo výške 8 037,78 €.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených na štúdium na žiaka v ZUŠ zriadenej mestom Čierna nad Tisou za žiaka je určená na základe Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou nasledovne:

- hudobný odbor - individuálne - 6,30 €

- výtvarný odbor - skupinové - 4,40 €

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- postavenie školy v rámci regiónu

- úzka spolupráca so školami a miestnymi inštitúciami

- podiel školy na kultúrnom rozvoji mesta a regiónu

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- vybavenosť školy prostriedkami didaktickej techniky

Návrh opatrení:

- zvýšenú pozornosť venovať ochrane doteraz nadobudnutého vnútorného vybavenia učební.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Základná umelecká škola poskytuje po absolvovaní možnosť ďalej pokračovať v štúdiu na školách umelecko-pedagogického zamerania (konzervatórium, stredná umelecká škola, vysokoškolské štúdim pedagogicko-umeleckého zamerania). Absolventi ZUŠ sú amatérskymi umelcami, ktorí sú schopní tvoriť a prijímať umenie.

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Škola bude i naďalej poskytovať rodičovi kvalitné služby v rámci výchovy a vzdelávania. Budeme i naďalej organizovať koncerty a verejné vystúpenia žiakov. Od rodičov očakávame, že i naďalej budú spolupracovať so školou, podporovať jej hlavné ciele, pomáhať škole, podieľať sa na realizácii cieľov.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Naša škola bude naďalej spolupracovať s farskými úradmi, obecnými úradmi, školskými inštitúciami na zabezpečenie verejných a výchovných koncertov. Škola sa každoročne zúčastňuje aktivít usporiadaných mestom Čierna nad Tisou (súťaž v pečení klobás, súťaž vo varení guláša).

Záver

Vypracoval: Eva Chomová, DiS. art.

V Čiernej nad Tisou, 30. júna 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30. 8. 2017

Správa bola prerokovaná na Rade školy dňa: 17.10.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola
    Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 566350 242

Fotogaléria