Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná umelecká škola, Školská 160/3, Čierna nad Tisou
Adresa školyŠkolská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
Telefón+421 566350 242
E-mailzuscierna@gmail.com
WWW stránkazuscnt.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefón
RiaditeľChomová Eva, DiS. art.0907 682 670
ZRŠSlatinová Dorota 
ZRŠIng. Szűcsová Iveta0907 977 529
ZRŠGaspariková Júlia 

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaNagyová Zuzana 
   
pedagogickí zamestnanciPuškášová Lidia, DiS. art. 
 Jesztrebyová Marta, DiS. art. 
ostatní zamestnanciIng. Szűcsová Iveta 
   
zástupcovia rodičovIng. Szapora Brázdová Lucia 
 Vargová Andrea 
   
   
zástupca zriaďovateľaNagyová Zuzana 
 Ing. Popovič Štefan 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovMesto Čierna nad Tisou
SídloNámestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou
Telefón056/68 72 201
E-mailmesto@ciernanadtisou.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Rada školy pri ZUŠ Čierna nad Tisou sa z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní neschádzala podľa schváleného plánu zasadnutí. RŠ sa vyjadrovala a prerokúvala skutočnosti, ktoré sú predmetom jej vyjadrovania v súlade so Štatútom rady školy len online formou.

Zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo v mesiaci september 2021 - 24.9.2021 online (zaslaním materiálov e-mailom), kde sa členovia RŠ oboznámili so:

- Štatútom RŠ

- Rokovacím protokolom RŠ

- Plánom zasadnutí RŠ

- Správou o VVČ za školský rok 2020/2021

- Plánom práce ZUŠ na školský rok 2021/2022.

Rada školy pri ZUŠ v Čiernej nad Tisou nemala v roku 2021 žiadny majetok a nehospodárila so žiadnymi finančnými prostriedkami. Nevedie prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, keďže žiadne nemala. Z uvedených dôvodov Rada školy nerobila ani ročnú účtovnú uzávierku.

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy:

k 15.09.2021: 114 žiakov, počet tried:8

k 01.02.2022: 108 žiakov (vystúpili HO - 6 žiaci)

k 30.06.2022: 106 žiakov (vystúpil HO - 2 žiaci)

Absolventi ISCED 1B: 11 žiakov HO

Absolventi ISCED 2B: 10 žiakov HO, 4 žiaci VO

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP5   
DPP    
Znížený úväzok22  
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov167
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
    
spolu167

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

V našom každodennom živote - naša škola sa venuje osobitnou starostlivosť každému žiakovi, jeho zameraniu a individuálnym schopnostiam podľa nového školského vzdelávacieho programu. Každému žiakovi poskytujeme možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorom zo študijných odborov, čim mu umožňujeme pripraviť sa na umelecké vzdelávanie vyššieho stupňa.

Od 25.11.2021 do 9.01.2022 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom (online vyučovanie - dištančné vzdelávanie) v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a MŠVVaŠ SR.

V priebehu školského roka sa žiaci výtvarného odboru zapojili do súťaže "Vesmír očami detí 2022". Naše žiačky Iveta Kročeková a Nina Bajová získala mimoriadne ocenenie.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Prezentácie školy na verejnosti :

- december 2021 Adventný koncert - video koncert na stránke ZUŠ

- máj 2022 Koncert učiteľov ZUŠ pri príležitosti Dňa matiek

- máj 2022 Koncert žiakov ZUŠ pri príležitosti Dňa matiek

- jún 2022 Koncert absolventov ISCED 1B, ISCED 2B

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé - 0

B) Krátkodobé -1

Projekt - AMV - Aktivizujúce metódy vo výchove. Projekt je zameraný na efektívne využívanie aktivizujúcich metód vo

výchove, moderné digitálne technológie a špecialne interaktívne digitálne pomôcky pre pedagógov.

C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty: 0

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2021/2022 na našej škole neprebehla kontrola Štátnej školskej inšpekcie.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie:

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

ZUŠ sídli v budove ZŠ s VJS. Základná škola je dvojposchodová a v budove sú vyčlenené priestory pre ZUŠ na

prízemí v novej časti budovy. Pre výchovno-vzdelávací proces využívame 8 učební.

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami:

Doteraz využívané učebné pomôcky sú zastaralé, postupne sa inovuje učebnica hudobnej náuky, chýba učebňa IKT.

- potreby a pripravované plány:

Zlepšiť materiálne vybavenie školy: zakúpenie hudobných nástrojov pre strunové a dychové oddelenie, pre výtvarnú

výchovu zakúpiť maliarske farby.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- postavenie školy v rámci regiónu

- úzka spolupráca so školami a miestnymi inštitúciami

- podiel školy na kultúrnom rozvoji mesta a regiónu

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- vybavenosť školy prostriedkami didaktickej techniky

Návrh opatrení:

- zvýšenú pozornosť venovať ochrane doteraz nadobudnutého vnútorného vybavenia učební.

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácia od zriaďovateľa na mzdy, odvody a prevádzku v školskom roku 2021/2022 bolo vo výške 154 300,00 €.

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť v školskom roku 2021/2022 bolo vo výške 6 120,00 €

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených na štúdium na žiaka v ZUŠ zriadenej mestom Čierna nad Tisou za žiaka je určená na základe VZN č. 1/2022 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou od 1.6.2022 nasledovne:

- hudobný odbor - individuálne - 8,00 €

- výtvarný odbor - skupinové - 6,00 €

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Škola bude i naďalej poskytovať rodičovi kvalitné služby v rámci výchovy a vzdelávania. Budeme i naďalej organizovať koncerty a verejné vystúpenia žiakov. Od rodičov očakávame, že i naďalej budú spolupracovať so školou, podporovať jej hlavné ciele, pomáhať škole, podieľať sa na realizácii cieľov.

Záver

Vypracoval: Eva Chomová, DiS. art.

V Čiernej nad Tisou, 21. júna 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 29. júna 2022

Vyjadrenie rady školy

Správa prerokovaná v rade školy dňa:

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola
    Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 566350 242

Fotogaléria